QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ LICH 2023

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ LICH 2023

1. Thời hạn đăng ký đơn hàng: từ ngày 15/10/2022 đến 31/10/2022 2. Thời hạn ngưng nhận đơn hàng: ngày 31/10/2022 3. Thanh toán:

Góp ý